De “Club van 50” (€ 50,00) is een initiatief van badmintonvereniging The Flying Shuttle te Barendrecht.

Doel:
Het bieden van langdurige financiële steun in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van badmintonvereniging The Flying Shuttle.

 

Leden:

 • Iedereen, zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon die TFS wil steunen, kan lid worden van de “Club van 50”;
 • Er zal onderscheid gemaakt worden tussen een lid en een lidmaatschap;
 • Een lid kan meerdere lidmaatschappen bezitten;
 • Een lidmaatschap is gelijk aan een bijdrage van 50 euro per jaar (excl. 21% BTW voor bedrijven);
 • Een lidmaatschap is niet overdraagbaar;
 • Het bestuur van TFS houdt het register bij, waarin de namen van alle leden zijn opgenomen;
 • Nieuwe leden kiezen voor een lidmaatschap van minimaal 3 jaar, nadien stilzwijgend verlenging van telkenmale 1 jaar.

 

Einde lidmaatschap:

 • Middels opzegging door het lid;
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode;
 • Middels opzegging door TFS, met opgave van reden mede te delen aan het desbetreffende lid. Opzegging door TFS kan alleen geschieden als het lid heeft nagelaten aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Jaarlijkse bijdrage:

 • De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage van € 50,00 (excl. 21% BTW voor bedrijven) voor de afgesproken termijn;
 • Er wordt geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in veelvoud van € 50,00, resulteert in het verkrijgen van meerdere lidmaatschappen;
 • De incasso van de bedragen geschiedt door middel van een factuur per email;
 • Het vermogen zal beheerd worden door het bestuur van TFS

 

Taken, wederdiensten, etc. bestuur:

 • Het bestuur van zorgt voor het eenmalig opzetten en vervolgens periodiek onderhouden van een “Club van 50” bord. Dit bord zal op een nog nader te bepalen prominente plaats in de kantine worden gehangen. Op het betreffend bord zullen de namen van de leden worden vermeld. Indien een lid om privacy reden niet genoemd wil worden moet dit worden gerespecteerd. Uiteraard zijn de gegevens van het desbetreffende lid wel bekend bij het bestuur en zal discreet met de gegevens worden omgegaan;
 • Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst c.q. activiteit voor de leden van de “Club van 50”, waarvoor per jaar per lid een nader te noemen bijdrage wordt gevraagd. Een partner is hier, tegen bijbetaling, natuurlijk ook welkom!
 • Het presenteren van een financieel verslag tijdens de bijeenkomst van deze ‘Club van 50”;
 • Vermelding op de site van TFS
 • Met enige regelmaat vermelding “Club van 50” in de Nieuwsbrieven, etc.