1. De leden 
1.1.
Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door het online, volledig invullen en verzenden van het door de vereniging gehanteerde digitale inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de vereniging ( www.tfsbarendrecht.nl ).
Een aanvraag van een jeugdlid wordt geacht te zijn verstuurd door hen, die de ouderlijke macht uitoefenen.

Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

1.2.
Na het bereiken van het door het bestuur vastgestelde maximum aantal leden, wordt een wachtlijst ingesteld. De volgorde van aanname van personen, die op de wachtlijst staan, wordt door het bestuur bepaald in het belang van de vereniging.

1.3.
Elke speler wordt geacht medisch te zijn goedgekeurd voor het beoefenen van de badmintonsport.

1.4.
De vereniging kent:

 • Senior leden: degenen, die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn:
  Recreatief spelen
  Competitie spelen
 • Jeugdleden: degenen, die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.

1.5.
De leden zijn geheel vrij kleding te kiezen waarin zij recreatief de badmintonsport wensen te bedrijven op onze verenigingsspeeldagen, met dien verstande dat de kleding geschikt moet zijn voor de badmintonsport en niet aanstootgevend is voor de mede- en/of tegenspelers.
Competitiespelers dienen te spelen in de voorgeschreven clubkleding.

1.6.
Elke competitiespeler wordt geacht aan de voor zijn team vastgestelde wedstrijden deel te nemen, evenals aan de trainingen. Bij verhindering dient hij/zij zich bij de trainer af te melden.

1.7.
Boetes van de bond Badminton Nederland, opgelopen door onachtzaamheid van de teamleden tijdens de competitie, komen voor rekening van het betreffende team. E.e.a ter beoordeling van het bestuur.

1.8.
Elk lid van de badmintonvereniging is tevens lid van de bond Badminton Nederland (BN).

1.9.
De leden zijn verplicht schriftelijk mededeling te doen van eventuele wijzigingen van postadres, e-mailadres, telefoonnummer e.d., Dit dient per e-mail aan de ledenadministratie van de vereniging: ledenadministratie@tfsbarendrecht.nl  te geschieden.

1.10.
Alle bepalingen, zoals gesteld in:

 • de statuten van TFS
 • het Huishoudelijk Reglement van TFS
 • de reglementen van de bond Badminton Nederland

welke zijn te raadplegen op de website www.tfsbarendrecht.nl , zijn bindend voor de leden van de badmintonvereniging.

1.11.
Aan de leden verstrekte mededelingen en andere stukken zijn bindend voor de leden.

1.12.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden d.m.v. het online- afmeldingsformulier, dat te vinden is op de website van de vereniging (www.tfsbarendrecht.nl). Opzeggen kan, met inachtneming van een opzegtermijn van acht weken, aan het einde van het verenigingsjaar. (uiterlijk 1 juni van het lopende verenigingsjaar dient de afmelding bij de ledenadministratie in bezit te zijn).
Een opzegging die na genoemde datum binnenkomt, gaat pas in na afloop van het volgende verenigingsjaar!

1.13.
De leden worden geacht de jaarcontributie te betalen binnen de daarvoor geldende termijn. De jaarcontributie wordt in twee termijnen geïnd. Hiervoor ontvangt elk lid tweemaal per jaar een contributiefactuur per e-mail. Het bestuur heeft het recht sancties uit te voeren indien leden met betaling in gebreke blijven. Zie ook hfdst. 3.

1.14.
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart 2012 is besloten dat alle leden van 18 jaar en ouder, per seizoen twee bardiensten moeten draaien. Per bardienst wordt er één lid ingedeeld. Leden kunnen hun eigen bardienst invullen via http://mijn.bardiensten.nl/tfs. Leden die zichzelf niet hebben ingeschreven, worden ingedeeld op de overgebleven data.

Het afkopen (€ 60,00 voor 2 bardiensten) kan ook via deze link.

Alle Bonds- en regiocompetitieteams (incl. reserves) moeten als team bardienst draaien, Dit wordt door het wedstrijdsecretariaat geregeld.

Voor leden die hun afgesproken bardienst niet vervullen wordt een boete van € 75,00 per dienst doorberekend.

2. Het bestuur 
2.1.
De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

2.2.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetreden bestuursleden zijn meteen herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

2.3.
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van die kandidaten moeten, onder overlegging van een lijst met namen en handtekeningen van ten minste 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden, die de kandidaten steunen, worden ingediend bij de secretaris van de badmintonvereniging. Dit uiterlijk vóór de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

2.4.
In tussentijdse vacatures zal zo spoedig mogelijk door het bestuur worden voorzien, waarna de Algemene Ledenvergadering over de aanwijzing van het betreffende bestuurslid haar goed- of afkeuring kan uitspreken.

2.5.
De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2.6.
Het bestuur zal ten minste bestaan uit 5 leden en maximaal 9 met een dagelijks bestuur bestaande uit:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester, tevens vice-voorzitter

De voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De functies en taken voor de overige bestuursleden worden in onderling overleg door het bestuur zelf bepaald.

2.7.
Tot de taken van het bestuur behoren:

 • het in al zijn facetten, besturen van de badmintonvereniging
 • het al of niet gevraagd, adviseren en informeren van de leden van de badmintonvereniging
 • te handelen conform de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de badmintonvereniging TFS en de reglementen van de bond Badminton Nederland

2.8.
Tot de taken van de voorzitter behoren:

 • het leiden van de bestuur- en ledenvergaderingen van de badmintonvereniging
 • het optreden als officieel vertegenwoordiger van de badmintonvereniging
 • het voorzitterschap van het (dagelijks)bestuur

2.9.
Tot de taken van de secretaris behoren:

 • het notuleren van bestuur- en ledenvergaderingen
 • het behandelen van de correspondentie van de badmintonvereniging
 • het beheren van het archief van de badmintonvereniging
 • het fungeren als secretaris van het (dagelijks)bestuur

2.10.
Tot de taken van de penningmeester behoren:

 • het op boekhoudkundige wijze bijhouden van de financiële administratie van de badmintonvereniging
 • het rekening en verantwoording afleggen aan de kascommissie van de badmintonvereniging
 • het innen van de contributie van de leden en de overige bijdragen
 • het opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de badmintonvereniging
 • het indienen van een financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de badmintonvereniging
 • het beheren van de bankrekeningen van de badmintonvereniging
 • het verrichten van betalingen
 • het deel uitmaken van het (dagelijks)bestuur.
 • het optreden als vice-voorzitter

2.11.
Tot de taken van de ledenadministratie behoren:

 • het beheer van ledenadministratie
 • het corresponderen met bond Badminton Nederland over leden
 • het deel uitmaken van het bestuur
 • het uitnodigen van nieuwe (senior)leden voor hun eerste speeldag naar de hal
 • het maken en actueel houden van de speelkaartjes
 • het versturen van de facturen voor het betalen van de contributies

2.12.
Het bestuur kan bij uitvoering van haar taken worden bijgestaan door diverse commissies, zoals de:

 • recreantencommissie (RC)
 • technische commissie (TC)
 • jeugdcommissie (JC)
 • kascontrolecommissie
 • kantine commissie (KC)
 • PR commissie

De commissieleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Tot de taken van de commissies behoren:

 • het ondersteunen van het bestuur
 • het kiezen van een voorzitter uit haar midden, welke automatisch wordt voorgedragen tot bestuurslid, met uitzondering van de kascontrolecommissie en PR commissie leden
 • het samenstellen van een commissie uit minimaal 3 leden

2.13.
Tot de taken van de recreantencommissie (RC) behoren:

 • het uitvoeren van de taken welke aan de hand van een door het bestuur goedgekeurd plan voor de doelgroep is vastgesteld
 • het verzorgen voor het indelen van partijen op recreatieve dagen.
 • het organiseren van evenementen en activiteiten voor de leden om de clubband te verstevigen
 • het zorg dragen voor introductietrainingen voor nieuwe leden

2.14.
Tot de taken van de technische commissie (TC) behoren:

 • het toezicht houden op de organisatie van de diverse speelgelegenheden en uitvoeren van technisch organisatorisch werk in het algemeen.
 • het ruim vóór de aanvang van de seniorencompetitie, op grond van de door de TC opgestelde en door het bestuur goedgekeurde richtlijnen, samenstellen van de teams
 • het organiseren van de clubkampioenschappen en onderlinge wedstrijden
 • het zorgdragen voor goede trainingsmogelijkheden voor competitiespelers

2.15.
Tot de taken van de jeugd commissie (JC) behoren:

 • het belast zijn met de organisatie en de uitvoering van alle zaken die de jeugd betreffen
 •  het samenstellen van de teams voor de jeugd-, opstap en onderlinge competitie op grond van de door de JC opgestelde en door het bestuur goedgekeurde richtlijnen
 • het organiseren van de jeugdclubkampioenschappen en onderlinge wedstrijden
 • het zorg dragen voor trainingsmogelijkheden en basis onderricht voor de jeugdleden

2.16.
Tot de taken van de kantine commissie (KC) behoren:

 • regelen barbezetting
 • gezamenlijk beheer van de bar met deelnemende verenigingen en overleg met de Stichting Kantine Lagewei (SKL)
 • actueel houden diploma bezit voor deelnemers
 • omzetverhogende activiteiten organiseren

2.17.
Tot de taken van de kascontrole commissie behoren:

 • controle jaarboeken van de vereniging
 • adviseren over financiële verbeteringen
 • de ALV rapporteren

2.18.
Tot de taken van de PR commissie behoren:

 • promoten vereniging
 • sponsoren aantrekken
 • contacten onderhouden met Media
 • het verzorgen van de redactie van het clubblad, website, nieuwsbrief e.d

3. Contributie 
3.1.
De contributie is opgebouwd uit:

 • de bijdrage voor lidmaatschap van de badmintonvereniging
 • de bijdrage voor lidmaatschap van de bond Badminton Nederland
 • een aparte bijdrage die voor competitiespelers wordt vastgesteld
 •  een aparte bijdrage van de bond Badminton Nederland, die voor competitiespelers wordt vastgesteld

3.2.
Bij langdurige ziekte (verwachte periode langer dan 3 maanden) kan na aanvraag bij het bestuur worden overgegaan tot vermindering van het contributiebedrag, het zgn. blessuretarief. Een soortgelijke regeling is ook van toepassing bij zwangere leden. Om gebruik te kunnen maken van dit tarief dient contact op te worden genomen met de ledenadministratie. Aanvragen met terugwerkende kracht voor de blessureregeling is niet mogelijk.

3.3.
Geen enkele vorm van aansprakelijkheid is voor rekening van de vereniging. Geacht wordt dat ieder lid regelingen, in de vorm van verzekering, zelf verzorgd heeft.

3.4.
De contributie wordt jaarlijks in 2 termijnen geïnd en wel per 1 februari en 1 september, waarvoor de nota’s digitaal worden verstuurd. Bij niet tijdige voldoening wordt de mogelijkheid tot spelen ontzegd en ontvangt u eenmalig nog een betalingsherinnering.

Daarna gaat de vereniging over tot incasso van het openstaande bedrag, incl. bijkomende kosten.

4. Ledenvergadering 
4.1
Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de badmintonvereniging TFS of door de reglementen van de bond Badminton Nederland aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

4.2.
Door het bestuur van de badmintonvereniging wordt jaarlijks ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden.

4.3.
Voor wat betreft de toegang tot en de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering wordt gehandeld conform Art. 18 en 20 van de statuten van de badmintonvereniging TFS.

4.4.
De leden zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van de datum van een te houden Algemene Ledenvergadering. De leden worden per e-mail, met inachtneming van een termijn van ten minste 7 dagen vóór de datum, opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De oproep vermeldt de te behandelen punten.

4.5.
De leden van de badmintonvereniging hebben het recht een vergadering te vorderen, indien dit door ten minste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden wordt gewenst.

4.6
Voorstellen van de leden om bepaalde onderwerpen op de agenda van een Algemene Ledenvergadering te plaatsen, dienen uiterlijk 21 dagen vóór de datum, waarop deze vergadering zal plaatsvinden, bij het bestuur van de badmintonvereniging te zijn ingediend.

4.7
De leden dienen de Algemene Ledenvergadering zo getrouw mogelijk bij te wonen.

5. Slotbepalingen 
5.1
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met – en zich, door toetreding tot lidmaatschap van de badmintonvereniging TFS, te onderwerpen aan – de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van TFS, welke zijn te raadplegen op de website www.tfsbarendrecht.nl .

5.2
Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de Algemene Ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep voor deze vergadering.

5.3
Wijziging van dit reglement kan slechts worden opgenomen, indien ten minste 2/3 deel van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen hier vóór is.

5.4
In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de badmintonvereniging.
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27-01-2015 te Barendrecht.